Slapukų Politika - LANDE

Slapukų Politika

Privātuma politikas teksts

Privatumo politikos tikslas – teikti informaciją, kaip SIA „LANDE Platform” (toliau tekste – Bendrovė) renka, tvarko, saugo, bendrina, trina ir apsaugo Kliento asmens duomenis, užtikrindama, kad kliento asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir klientui skaidriu būdu. Politika taikoma visai informacijai, kuria disponuoja Bendrovė ir kuri susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu, bet kokiam fizinio asmens duomenų tvarkymui ir Bendrovės teikiamai paslaugai.

Šioje privatumo politikoje pateikiamas bendras aprašas, kaip Bendrovė tvarko ir saugo asmens duomenis. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą pateikiama sutartyse ir Bendrovės tinklalapio skiltyje „Asmens duomenų apsaugos procedūra“. Bendrovės vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir atitinkami valstybės teisės aktai.

Asmens duomenų valdytojas:

 1. Asmens duomenų tvarkymo valdytojas – SIA „LANDE Platform”, įmonės kodas 40203386735, juridinio asmens buveinė: Bukultu iela 11, Ryga, LV-1013;
 2. Bendrovės kontaktinė informacija su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais el. paštu info@lande.lv ir telefonu +371 67788299.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Bendrovė tvarko asmens duomenis, kad:

 • Identifikuotų asmenį;
 • Teiktų paslaugas (parengtų ir sudarytų sutartį, aptarnautų klientus, užtikrintų sutarties įsipareigojimų vykdymą, administruotų atsiskaitymus, prižiūrėtų tinklalapį ir patobulintų jo veikimą);
 • Vykdytų Bendrovei norminiais aktais nustatytus įpareigojimus, įskaitant nusikalstamų veikų atskleidimą ir jų išvengimą;
 • Užtikrintų paslaugų kokybę ir jų tobulinimą (kad pažintų Bendrovės klientus, įskaitant jų informavimą apie naujoves, klientų pasitenkinimo tyrimų atlikimą);
 • Reklamuotų ir platintų paslaugą;
 • Planuotų ir analizuotų verslą.

Bendrovės asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

 • Sutartinių santykių užmezgimas ir vykdymas;
 • Juridinio įsipareigojimo vykdymas;
 • Bendrovės ar trečiojo asmens teisėti apsaugos interesai;
 • Duomenų subjekto sutikimas.

Asmens duomenų apsauga

Bendrovė tvarko asmens duomenis laikydamasi norminių aktų reikalavimų, naudodamasi šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis, atsižvelgdama į egzistuojančias privatumo rizikas ir Bendrovei protingai prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė tvarko tik teisiniam ir prieš tai numatytam tikslui, susijusiam su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, pasiekti. Tvarkant asmens duomenis laikomasi proporcingumo principo, numatančio, kad Bendrovė turi teisę tvarkyti tik tokius duomenis ir tokia apimtimi, kokie būtini nustatytam tikslui pasiekti.

Bendrovė turi teisę būtinus asmens duomenis perduoti savo bendradarbiavimo partneriams, remdamasi tarp šalių sudaryta sutartimi. Jei bendradarbiavimo partneriai tvarko Bendrovės disponuojamus asmens duomens, atitinkamas bendradarbiavimo partneris laikomas duomenų tvarkymo operatoriumi (tvarkytoju). Remdamiesi tarp šalių sudaryta sutartimi, Bendrovės bendradarbiavimo partneriai (turintys asmens duomenų tvarkytojo statusą) užtikrina asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą pagal Bendrovės reikalavimus ir teisės aktus ir nenaudoja asmens duomenų kitiems tikslams nei sudarytos sutarties ir norminių aktų reikalavimų vykdymui.

Bendrovė neperduoda asmens duomenų trečiosioms valstybėms, nepriklausančioms Europos Sąjungai ar Europos ekonominei erdvei.

Naudojimasis tinklalapiu ir slapukai

Naudodamasis Lande.lv tinklalapiu, lankytojas Bendrovei gali perduoti savo asmens duomenis. Kiekvieną kartą, kai lankytojas patenka į Bendrovės tinklalapį, ji gauna duomenų komplektą. Duomenys saugomi serverio žurnalo failuose. Tinklalapyje gali būti renkami šie duomenys:

 • Naršyklės rūšis ir versija;
 • Operacinės sistemos rūšis;
 • Interneto tinklalapis, iš kurio patenkama į mūsų tinklalapį (vadinamieji nukreipėjai);
 • Potinklio tinklalapiai;
 • Patekimo į tinklalapį vieta ir laikas;
 • Interneto protokolo adresas (IP adresas);
 • Interneto paslaugų teikėjas;
 • Kita panaši informacija ir duomenys, kuriais galima būtų pasinaudoti įvykus kibernetinei atakai.

Bendrovė taip pat gali gauti ir tvarkyti informaciją, susijusią su duomenų savininko komunikacija su Bendrove: minėtieji komunikacijos duomenys apima komunikacijos turinį ir su tuo susijusius metaduomenis. Tinklalapis per kontaktinę formą generuoja su komunikacija susijusius metaduomenis. Komunikacijos duomenys gali būti tvarkomi, kad toliau būtų užtikrinamos Bendrovės paslaugos, prižiūrimas tinklalapio ir paslaugų saugumas, Bendrovės duomenų bazių atsarginių kopijų kūrimas ir (arba) komunikuojama su duomenų savininku. Teisinis tokio duomenų tvarkymo leidimas – duomenų savininko sutikimas su Bendrovės privatumo politika, naudojimo taisyklėmis.

Naudodamasi bendraisiais asmens duomenimis ir informacija, Bendrovė nedaro jokių su duomenų subjektų susijusių išvadų. Gautoji informacija naudojama toliau nurodomais tikslais:

 • Tinkamai atspindėti tinklalapio turinį;
 • Optimizuoti tinklapyje pateikiamą turinį ir (arba) reklamą;
 • Užtikrinti ilgalaikį mūsų informacinių technologijų sistemų ir tinklalapio veikimą;
 • Aprūpinti teisėsaugos įstaigas joms įstatymiškai leidžiama ir būtina informacija.

Bendrovė analitiniais tikslais anonimiškai analizuoja surinktus duomenis ir informaciją. Bendrovės tikslas – tvarkant duomenis padidinti duomenų apsaugą ir užtikrinti maksimalų asmens duomenų apsaugos lygmenį. Anoniminiai serverio duomenys saugomi atskirai nuo duomenų savininko pateiktų asmens duomenų. Bendrovė šiomis technologijomis gali pasinaudoti, kad surinktų informaciją apie Bendrovės prenumeratoriams siųstų el. laiškų komunikaciją, pavyzdžiui, išsiaiškinti, ar laiškai buvo atverti, ar buvo atidaryti laiške pateikiami hipersaitai ir pan. Tokia informacija gali būti gauta apie visus naujienų prenumeratorius. Bendrovė trečiosioms šalims nenuomoja, neparduoda ir nekeičia naudojantis tinklalapiu gautų asmens duomenų. Asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai išimtiniais atvejais, kai informacija turi būti atskleista remiantis įstatymų reikalavimais.

Slapukai („cookies“) ir sekimo technologijos.

Daugelis interneto tinklalapių naudoja slapukus („cookies“), kurių dauguma turi vadinamąjį slapuko identifikatorių. Slapuko identifikatorius – unikalus slapuko identifikacinis numeris. Jis sudarytas iš simbolių eilės, per kurią tinklalapiai ir serveriai identifikuoja naršyklės vartotojus. Tai leidžia atskirti anksčiau aplankytus tinklalapius ir serverius bei iš kitų tinklalapio vartotojų atpažinti konkretų duomenų subjektą. Bendrovė naudojasi „Google Analytics“, „Google Company“ siūloma paslauga. Pasitelkusi slapukus Bendrovė vartotojams gali užtikrinti palankią naudojimo aplinką ir kitas paslaugas, kurios be slapukų nebūtų pasiekiamos. Slapuko turima informacija apima duomenis, kad duomenų subjektas naudojasi tinklalapiu (ir duomenų subjekto IP adresą). Šią informaciją „Google“ naudoja, kad įvertintų naudojimąsi tinklalapiu, ir persiunčia ataskaitas Bendrovei. Slapukai padeda optimizuoti tinklalapį, atsižvelgiant į vartotojų pageidavimus. Slapukais besinaudojančiam tinklalapio lankytojui nebereikia kas kartą įvedinėti duomenų, nes jie atsiranda automatiškai. Slapukai saugomi vartotojo kompiuterio sistemoje.

Duomenų savininkas Bendrovės tinklalapyje gali bet kuriuo momentu nutraukti prieigą prie slapukų. Tam reikia savo naršyklėje atlikti atitinkamus veiksmus, nutraukiančius prieigą prie slapukų. Be to, jau naudoti slapukai pasitelkiant naršyklę ar naudojantis kita programine įranga, leidžiančia administruoti privatumo politiką, gali būti bet kada ištrinti. Beveik visos populiarios naršyklės savo nustatymuose suteikia galimybę ištrinti slapukus. Jei Duomenų subjektas nusprendžia savo naršyklėje nesinaudoti slapukų funkcija, Bendrovės tinklalapio funkcijos gali būti apribotos. Automatiškai gautą informaciją ir kitus, pasitelkiant slapukus, gautus duomenis Bendrovė naudoja, kad:

 • Suasmenintų mūsų paslaugas, pavyzdžiui, prisimindama vartotojo įvestą informaciją;
 • Užtikrintų individualiai pritaikytą turinį ir informaciją;
 • Sektų ir analizuotų paslaugų ir trečiųjų šalių efektyvumą;
 • Sektų apsilankymų statistiką.

Duomenų savininko teisės

Remiantis norminiais aktais, asmuo turi teisę iš Bendrovės pareikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, be to, pareikalauti Bendrovės su Klientu susijusius duomenis papildyti, ištaisyti, ištrinti ar riboti jų tvarkymą, turi teisę prieštarauti jų tvarkymui, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Minėtosios teisės įgyvendinamos tiek, kiek Bendrovė galiojančių norminių aktų įpareigota remdamasi viešuoju interesu tvarkyti asmens duomenis. Bendrovė atsižvelgia į duomenų subjekto privatumo teises ir užtikrina prieigą prie informacijos, kurią Bendrovė surinko iš duomenų subjekto. Duomenų subjektas gali gauti išsamų paaiškinimą, kaip minėtoji informacija naudojama ir (arba) saugoma. Jei duomenų subjektas pageidauja pasiekti ar pakeisti asmens duomenis ar pareikalauti asmens duomenų ištrynimo, ar atsisakyti komunikuoti su Bendrove, jis gali su ja susisiekti el. paštu info@lande.lv arba paskambinti telefonu +371 67788299. 67565050.

Privatumo politikos pakeitimai

Bendrovė turi teisę keisti pateiktą privatumo politiką, tinklapyje paskelbusi atnaujintą versiją. Duomenų subjektui rekomenduojama kartais patikrinti šį puslapį, kad įsitikintų, ar galiojanti privatumo politika atitinka duomenų subjekto lūkesčius.

offer-primary

UŽPILDYKITE FORMĄ, IR SUŽINOKITE APIE ŪKIO FINANSAVIMĄ

Profile icon
Field is required
Profile icon
Field is required
Email icon
Field is required
Profile icon
Field is required